Zac khổng lồ có khả năng 'đấm phát chết luôn' bất cứ thứ gì

Clip Games Hay   ·  Cùng xem lượng dame khủng khiếp mà Zac Khổng Lồ có thể gây ra nhé, bất cứ là Rồng Ngàn Tuổi hay Baron cũng chỉ 1 hit là đi.