Cuộc sống khó khăn, cô độc nhiều năm của Cố Nghệ Sĩ Chí Tài

Ông cảm thấy rất cô đơn trong thời gian vừa qua vì phải xa vợ do đại dịch Covid-19.

> >