Đặt hàng cho sang rồi không nhận, còn lấy ảnh nằm viện trên mạng làm lý do, cô gái bị chỉ trích sấp mặt

Khi người bán giục đến nhận hàng, cô gái này liền lấy lí do đang nằm viện kèm theo hình ảnh làm minh chứng. Tuy nhiên, cô đã bị người bán 'bóc mẽ' vì sử dụng ảnh mạng để 'bùng hàng'.

> >