Đây chính là lý do bè lũ Kaiju lần nữa thôn tính Trái Đất và con người chắc chắn sẽ lâm nguy!

Phim US - UK   ·  Bao nhiêu robot khổng lồ bảo vệ Trái Đất cũng không đủ vì ngoài chiến đấu với bè lũ Kaiju, con người còn phải tìm ra kẻ phản bội trong hàng ngũ của mình.