Tăng mức giá dịch vụ khám bệnh bảo hiểm y tế từ ngày 20/8/2019

Kulvn 09:07 19/08/2019

Không chỉ điều chỉnh tăng mức giá dịch vụ khám bệnh bảo hiểm y tế mà giá một số dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm cũng được điều chỉnh tăng. Thông tư này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2019.

Theo Thông tư mới, Bộ Y Tế sẽ thay đổi mức lương cơ sở tính vào giá dịch vụ từ mức 1.390.000 đồng (theo quy định tại Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 sang mức lương cơ sở 1.490.000 đồng (theo quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 9/5/2019).

Thông tư này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2019.

Đồng thời sửa đổi và bổ sung một số điều khoản của Thông tư 39/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

Mức giá điều chỉnh tăng bình quân như sau: giá khám bệnh, ngày giường tăng bình quân 4,4%, giá các dịch vụ kỹ thuật y tế tăng 1,1%.