Đỡ đạn AK-74 cần bao nhiêu chiếc iPhone?

Sản phẩm mới   ·  Một chiếc iPhone làm chẳng nên chuyện, nhưng bao nhiêu chiếc là đủ trước họng súng AK-74? Video thử nghiệm sẽ giúp rút ra kết luận liệu bạn sẽ sống sót trước một viên đạn từ súng AK-74 khi mang theo bao nhiêu chiếc iPhone?