Đang chơi net bị gọi về, thanh niên bật F9 PK ngược lại phụ huynh

Thời sự   ·  Đang chơi net, bố ra gọi về kèm theo vài bạt tai, thanh niên máu dồn lên não phản đòn lại phụ huynh.