15 điều đơn giản trong cuộc sống nhưng hầu hết chúng ta đều làm sai

Công nghệ   ·  Thói quen dù đúng dù sai luôn được lặp lại mỗi ngày, chúng ta đều nghĩ rằng những điều đã tạo thành thói quen thì thường là đúng. Tuy nhiên hành động luôn được lặp đi lặp lại hàng ngày đó của bạn có thể chưa phải là cách tốt nhất.